Wybór wersji kolorystycznej

Ustawienia zostaną zapamiętane na okres 30 dni.

Wersja kolorystyczna

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Zmiany w dokumentowaniu wniosku o stypendium socjalne w roku 2019/2020

 

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli wnioskodawca nie dołączy zaświadczenia, organ przyznający świadczenie ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Wyjątkowo organ przyznający może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

W związku z powyższym zalecamy żeby osoby, których dochód na osobę w rodzinie jest równy lub niższy 528 zł netto bezzwłocznie zadbały o uzyskanie takiego zaświadczenia.
Na wydanie zaświadczenia ośrodki pomocy społecznej mają 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy.

Przy ustalaniu czy dochód na osobę w rodzinie przewyższa kwotę 528 zł nie należy wliczać:

  1. świadczeń stypendialnych przyznanych przez uczelnię (socjalnych, rektora, dla niepełnosprawnych, zapomóg) oraz stypendiów MNISW
  2. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
    - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
    - niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
    - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych;
  3. świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j. z późn. zm.).

a także: świadczeń rodzinnych przyznanych rodzinie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego przyznanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+), świadczenia Dobry Start (300+), dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej: <pobierz>

 

Czy potrzebuję zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej?

Uwaga! W związku z ogłoszeniem dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2018 dopiero po 23.09.2019 r. zamieszczona wersja kalkulatora nie dotyczy studentów/ doktorantów wykazujących dochody z rolnictwa. Kalkulator zaktualizowany będzie dla tych osób niezwłocznie po opublikowaniu dochodu z hektara.

Kalkulator dochodu w rodzinie - <pobierz>
Jak korzystać z kalkulatora - instrukcja <pobierz>

Nawigacja

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.