WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA UTP w BYDGOSZCZY

KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I FIZYKI BUDOWLI

o g ł a s z a

nabór kandydatów
na III edycję studiów podyplomowych

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE
I PASYWNE, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I LOKALI

Wydział posiada zgodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju na prowadzenie studiów podyplomowych w tym zakresie.

Ukończenie studiów uprawnia do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, wymaganych przy budowie, sprzedaży i wynajmie budynków  i mieszkań od 1 stycznia 2009 r. W ramach studiów podyplomowych zaplanowano zajęcia praktyczne w zakresie obliczeń numerycznych przegród zewnętrznych i ich złączy oraz projektowania budynków w standardzie niskoenergetycznym.

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich albo studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą
w systemie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela).

Przewidywane rozpoczęcie zajęć – listopad 2020 r.

Opłata za studia wynosi 3 600,00 zł (1 800,00 zł za semestr).

Termin zakończenia rekrutacji: 15.10.2020 r.

Program kształcenia:

Efekty kształcenia – załącznik 1

Plan studiów – załącznik 2

Uruchomienie studiów nastąpi po zgłoszeniu się minimalnej liczby 20 osób zainteresowanych podjęciem studiów. Zgłoszenia przesyłać drogą elektroniczną na adres: cheb@utp.edu.pl. O uruchomieniu III edycji studiów, rozpoczęciu rekrutacji i wymaganych dokumentach, osoby zgłaszające się zostaną powiadomione drogą mailową.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. Limit miejsc: 60.

Po otrzymaniu potwierdzenia o uruchomieniu III edycji studiów dokumenty należy składać w sekretariacie studiów (bud. 2.2, pok. 220 WBAiIŚ UTP w Bydgoszczy).