logo WBAiIŚ UTP

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP jest kontynuatorem naukowej, badawczej
i dydaktycznej działalności Wydziału Budownictwa Lądowego, powstałego w 1967 roku z Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Wydział od początku powstania odnotował szereg osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, kształcąc liczne kadry specjalistów z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury dla gospodarki narodowej, a szczególnie dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska prowadzi aktywną działalność naukową w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo, inżynieria środowiska oraz architektura i urbanistyka.

Uzupełnieniem działalności Wydziału jest dorobek w zakresie architektury wnętrz. Na WBAiIŚ prowadzane są nowe kierunki studiów i specjalności, dostosowane do zmieniających się potrzeb środowiska gospodarczego.

Obecnie funkcjonują cztery kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz. Stale rozszerza się współpraca Wydziału z przemysłem oraz z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Działalność ta prowadzona jest w dwóch kierunkach: teoretycznym oraz praktycznym, uwzględniając potrzeby regionu i firm.

W 1999 roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Od tego czasu do chwili obecnej wszczęto na Wydziale 30 przewodów doktorskich, z czego ponad 20 pomyślnie zakończono, pozostałe są w fazie realizacji.

W 2011 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska będzie nadal prowadził działania intensyfikujące rozwój naukowy pracowników zwiększając dynamikę badań naukowych i aktywność we współpracy z przemysłem.