KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I FIZYKI BUDOWLI

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Budynek B (dawny bud. 2.2)

tel. (52) 340-86-79

e-mail: kboifb@utp.edu.pl

adres internetowy: www.budownictwo.ogolne.utp.edu.pl

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni

Imię i NazwiskoPokójKontaktInformacje dodatkowe
dr hab. inż.
Maria Wesołowska
prof. uczelni
B 123tel. 52 340-86-89
Maria.Wesolowska@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Anna Kaczmarek
adiunkt
B 120tel. 52 340-85-90
Anna.Kaczmarek@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Paweł Piekarski
adiunkt
B 120tel. 52 340-85-90
Pawel.Piekarski@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Paula Szczepaniak
adiunkt
B 122tel. 52 340-81-05
Paula.Szczepaniak@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Agnieszka Augustyńska
asystent
B 122tel. 52 340-81-05
Agnieszka.Augustynska@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Monika Dybowska-Józefiak
asystent
B 119tel. 52 340-80-41
Monika.Dybowska-Jozefiak@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Paulina Rożek
asystent
B 118tel. 52 340-85-50
Paulina.Rozek@utp.edu.pl
Konsultacje
Ewa LandowskaB 124tel. 52 340-86-79
Ewa.Landowska@utp.edu.pl

Prace naukowo-badawcze

 • Ochrona murów licowych przed wpływem środowiska
 • Badania wypraw cienkowarstwowych zagrożonych korozją biologiczną
 • Badania przegród zewnętrznych w problematyce cieplno-wilgotnościowej
 • Wykorzystanie odpadów do produkcji kompozytów cementowych

Oferta badawczo-wdrożeniowa

1. Badania laboratoryjne:

 • badania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w zakresie wpływu promieniowania UVA na procesy starzeniowe zachodzące w wyprawach oraz oceny wpływu cyklicznego zamrażania i odmrażania na trwałość wyprawy,
 • badania laboratoryjne i poligonowe w zakresie trwałości i estetyki wyrobów budowlanych
 • badanie ceramiki budowlanej i zapraw budowlanych w zakresie mikrostruktury oraz integralności muru,
 • badania parametrów mikrostruktury mineralnych materiałów budowlanych: porowatość ogólna, gęstość objętościowa, gęstość, rozkład i wielkość porów,
 • badanie przewodności cieplnej materiałów budowlanych,
 • przygotowanie próbek do oceny zawartości rozpuszczalnych soli mineralnych metodą ASA,
 • badania trwałości materiałów budowlanych w zakresie początkowej absorpcji wody, absorpcji kapilarnej, mrozoodporności,
 • badanie właściwości sorpcyjnych materiałów budowlanych.

2. Badania symulacyjne:

 • analiza zgodności układów materiałowych w przegrodach budowlanych pod względem jednorodności cieplnej komponentu budowlanego – określenie wpływu rozwiązań spoin oraz wpływu wprowadzonych elementów uzupełniających do murów na jakość ochrony cieplnej kompleksowego rozwiązania przegrody w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię
 • ocena kompatybilności rozwiązań materiałowych murów licowych pod kątem ich podatności na wykwity
 • ocena integralności strukturalnej murów licowych

3. Analizy:

 • kompleksowa metodyka oceny integralności murów licowych; innowacyjne badania w zakresie doboru zaprawy murarskiej do murów licowych.
 • diagnozowanie degradacji materiałów w przegrodach budowlanych, powstałej  w wyniku oddziaływania środowiska zewnętrznego (np. parametrów klimatu zewnętrznego i wewnętrznego, czynników agresywnych środowiska),
 • ocena jakości cieplnej przegród budowlanych i ich węzłów w  istniejących obiektach, obejmująca pomiary i ocenę współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych oraz termowizję,
 • kształtowanie i eksploatacja przegród budowlanych w budynkach ogrzewanych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki fizykalno-konstrukcyjnej mostków termicznych,
 • weryfikacja dokumentacji technicznej w zakresie oceny stanu ochrony cieplnej budynku.
 • Badania szczelności powietrznej budynków

Przykłady realizacji

 • I Science – Industry Roundtable “Durability & Masonry Behavior of Mortars Containing Lime”, European Lime Association, Dresden 2010r.
 • VI Science-Industry Roundtable on the use of lime in mortars European Lime Association, Padwa 2016r.
 • 2007-2010  Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego; 30-056 Kraków, ul. Toruńska 5, „Wpływ składu zapraw budowlanych na powstawanie wykwitów na klinkierowych murach licowych”. 
 • VB/01/2012/030  „Energooszczędne rozwiązanie stropu typu TERIVA” Opracowana w ramach projektu charakterystyka energetyczna płyty stropowej została wdrożona do oferty przedsiębiorcy: http://telestrop.pl/badania
 • VB/01/2013/091  „Belkowo – pustakowy system stropowy”. W wyniku projektu opracowano  kompleksowe rozwiązanie belkowo-pustakowego systemu stropowego, bazującego na pustakach keramzytobetonowych o podwyższonych właściwościach cieplnych (rys.2), które zostało włączone w program produkcji przedsiębiorcy http://telestrop.pl/produkty/stropy
 • VB/01/2014/090  ”Kompleksowy system wznoszenia budynków energooszczędnych i pasywnych, bazujący na elementach keramzytobetonowych”. Przedmiotem projektu było opracowanie keramzytobetonowych elementów ściennych, przeznaczonych do wznoszenia ścian jednorodnych  i dwuwarstwowych (ocieplonych) oraz połączenie ich z  aktualnym programem produkcji Przedsiębiorcy w  kompleksowy system wznoszenia  budynków energooszczędnych i pasywnych. W wyniku realizacji projektu powstał element murowy o podwyższonych właściwościach izolacyjnych i akumulacji ciepła (Rys.3), który został włączony w program produkcji przedsiębiorcy http://telestrop.pl/produkty/elementy-scienne
 • VB/01/2014/091„Wprowadzenie ekoinnowacji do energooszczędnej technologii typu EKOBUD” we współpracy z PPU „EKOBUD” sp. z o.o., ul. Nad Torem 11, 86-300 Grudziądz. Przedmiotem projektu było wprowadzenie odpadów poprodukcyjnych i wykonawczych z polistyrenu ekspandowanego (EPS) do składu mieszanki betonowej, wypełniającej izolacyjne deskowania tracone EKOBUD i zaprojektowanie detali konstrukcyjnych technologii typu EKOBUD w oparciu o kryteria budownictwa pasywnego (Rys.4).http://budujemydomypasywne.pl/#budynkipasywne
 • POIR.02.03.02-04-0017/17 „Izolacyjno-konstrukcyjne wielkoblokowe elementy ścienne oraz szkieletowa konstrukcja w izolacyjnych deskowaniach traconych przeznaczone do wznoszenia ścian niskoenergetycznych i pasywnych”, realizowany we współpracy z PPU „EKOBUD” sp. z o.o., ul. Nad Torem 11, 86-300 Grudziądz, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Efektem projektu są dwa alternatywne systemy niskonakładowego budownictwa pasywnego. http://www.ekobud.com.pl/bon-na-innowacje,pkhbr.html, https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744270/
 • Ocena stanu ochrony cieplnej przegród zewnętrznych wraz z ustaleniem aktualnego wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową budynku szkoły zakładowej przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy,
 • Ekspertyza techniczna dotycząca ustalenia przyczyn zawilgocenia stropodachu budynku RCF / Maszyna Papiernicza 7 oraz wskazanie sposobu ich likwidacji. Analizy kontrolne w kolejnych latach użytkowania,
 • Wprowadzenie stropu drewnianego do modułu szkieletowego o konstrukcji stalowej,
 • Ustalenie stanu degradacji wilgotnościowej ogrodzenia ceglanego otaczającego zespół budynków Stacji Wodociągowej „Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy oraz wskazanie sposobu naprawy z zachowaniem wytycznych konserwatorskich,
 • Ocena możliwości pozostawienia odkrytej cegły na elewacji kościoła przy ul. Bołtucia w Bydgoszczy,
 • Badanie właściwości cieplnych wyrobów do wykorzystania na kanały wentylacyjne.