KATEDRA GEODEZJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

Al. Prof. S. Kaliskiego  7, 85-796 Bydgoszcz

Budynek B

Tel. (52) 340-81-83

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Krajewska Małgorzata, prof. uczelni

Imię i NazwiskoPokójKontaktInformacje dodatkowe
dr hab. inż.
Krajewska Małgorzata
prof. uczelni
B 117tel. 52 340-81-83
m.krajewska@utp.edu.pl
Konsultacje
dr hab. inż.
Kwiecień Janusz
prof. uczelni
B 111ctel. 52 340-84-82
faks. 52 340-86-17
jkw@utp.edu.pl
Konsultacje
dr hab. inż.
Mrówczyńska Maria
prof. uczelni
B 108tel. 52 374-99-30
Maria.Mrowczynska@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Bujarkiewicz Adam
adiunkt
B 108tel. 52 340-86-39
adamb@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Malinowski Marcin
adiunkt
B 103tel. 52 374-99-30
marcinm@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Szopińska Kinga
adiunkt
B 117tel. 52 340-81-09
k.szopinska@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Sztubecka Małgorzata
adiunkt
B 108tel. 52 374-99-42
sztubecka@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Sztubecki Jacek
adiunkt
B 103tel. 52 374-99-30
jaceksz@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Elżbieta Piotrowska
adiunkt
B 116tel. 52 340-81-67
Elzbieta.Piotrowska@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr
Alicja Lehnarth

referent inżynieryjno-techniczny
B 111atel. 52 340-81-83
Alicja.Lehnarth@utp.edu.pl
mgr inż.
Dołęgowska Monika
samodzielny referent
B 112atel. 52 374-99-35
Monika.Dolegowska@utp.edu.pl

Charakterystyka katedry

Katedra Geodezji, Gospodarki Przestrzennej I Nieruchomości funkcjonuje na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska jako jednostka naukowo-dydaktyczna, odpowiedzialna za proces kształcenia studentów z zakresu geodezji, geoinformacji, gospodarki przestrzennej i nieruchomości. Od dwóch lat kieruje także procesem dydaktycznym studiów inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia. Katedra zajmuje się także działalnością badawczą i wdrożeniową w obrębie dyscypliny naukowej Inżynieria Lądowa i Transport. Efekty pracy naukowej prezentowane są w licznych publikacjach w renomowanych czasopismach naukowych. Potencjał badawczy Katedry charakteryzują także wdrożenia, ekspertyzy i badania realizowane na zlecenie jednostek gospodarczych.

Oferta badawczo-naukowa

1. Systemy Informacji Przestrzennej w zarządzaniu zasobami przestrzeni:

 • tworzenie baz danych GIS, opierając się na obowiązujących normach i standardach (ISO, OGC, INSPIRE),
 • budowa i wdrażanie zintegrowanych systemów GIS (np. do zarządzania obiektami infrastruktury technicznej i wspomagania prac służb komunalnych lub jednostek ratowniczych miasta, budowa komputerowych systemów wspomagających zarządzanie zasobami na poziomie miasta, gminy, regionu i kraju),
 • tworzenia aplikacji typu WebGIS do analiz i edytowania danych GIS, zarządzanie bazami danych (Oracle, MS SQL Server),
 • opracowania badawczo-wdrożeniowe i projektowe w zakresie zastosowania technologii GIS w systemach bezpieczeństwa „112” i mapach akustycznych,
 • opracowania procedur i analiz przestrzenno-atrybutowych danych GIS dla systemów zarządzania zasobami przestrzeni,
 • systemy monitorowania pojazdów z wykorzystaniem zintegrowanej technologii GPS/GIS (np. system ostrzegania przed kolizjami na przejazdach kolejowych),
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych przestrzennych GIS na potrzeby opracowań akustycznych,
 • projektowanie i zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w inżynierii budowlanej.
 • systemu Nawigacji Floty Pojazdów z wykorzystaniem techniki GNSS/INS.

2. Pozyskiwanie danych przestrzennych:

 • opracowywanie nowych geodezyjnych technologii pomiarowych umożliwiających automatyczną rejestrację wyników pomiarów (np. techniki laserowe, satelitarne), a następnie wprowadzenie ich do systemu informacji przestrzennej (GIS),
 • opracowania metod pomiarów inwentaryzacyjnych za pomocą zintegrowanych technik fotogrametrycznych, laserowych i GNSS,
 • opracowania technologii inspekcji metrologicznej obiektów wielkogabarytowych,
 • wykorzystanie danych teledetekcyjnych do automatycznego monitoringu stanu środowiska i zagospodarowania przestrzennego,
 • inwentaryzacja przestrzenna obiektów zabytkowych,
 • pomiary i ocena deformacji geometrycznej obiektów budowlanych,
 • pomiary i ocena rozprzestrzeniania się hałasu komunikacyjnego w środowiska.

3. Badania, ekspertyzy, analizy, opinie naukowo-techniczne, doradztwo w zakresie:

 • pomiarów przemieszczeń statycznych i dynamicznych konstrukcji budowlanych,
 • obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji nietypowych obiektów budowlanych,
 • precyzyjnych pomiarów geometrii konstrukcji wielkogabarytowych, kontroli geometrycznej elementów konstrukcji na etapie wytwarzania, montażu i eksploatacji,
 • wykorzystania technik geoinformacyjnych w budownictwie i branżach pokrewnych:
 • na etapie planowania inwestycji: analiza planów zagospodarowania, założeń technicznych i projektowych, analizy ukształtowania terenu, nasłonecznienia i zacieniania obiektów istniejących, analizy widoczności i analizy możliwości pozyskiwania energii słonecznej z paneli usytuowanych na dachach lub elewacjach budynków,
 • na etapie realizacji, np. monitorowanie postępu prac, analizy zgodności realizacji inwestycji z harmonogramem budowy, analizy odstępstw od założeń projektowych,
 • wykorzystanie skanowania 3D przy modelowaniu obiektów budowlanych,
 • monitoring stanu obiektów budowlanych połączony z pomiarami drgań, prowadzony w trakcie realizacji prac budowlanych i eksploatacji obiektów,
 • badania preferencji nabywców nieruchomości,
 • analizy rynku nieruchomości,
 • badania jakości przestrzeni zurbanizowanej ze szczególnym uwzględnieniem czynników środowiskowych,
 • badanie cenność gruntów mieszkaniowych wokół lotnisk ze szczególnym uwzględnieniem hałasu,
 • ocena uciążliwości akustycznej terenów komunikacyjnych i przemysłowych m.in. w postepowaniu administracyjnym,
 • pomiaru hałasu środowiskowego,
 • prognozowania hałasu środowiskowego,
 • pomiar hałasu w obiektach budowlanych,
 • badania In Situ przegród budowlanych (np. ekranów akustycznych),
 • badania jakości powietrza w mieście,
 • modelowanie geostatystyczne zanieczyszczeń od ruchu samochodowego,
 • analizy techniczno-ekonomiczne budynków pod kątem akustycznym, 
 • badania procesów technologicznych w budownictwie celem zwiększenia wydajności i obniżenia energochłonności procesu.

Aparatura badawcza

W 2013 r. w Katedrze Geomatyki, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej utworzone zostało Geodezyjne Laboratorium do Inwentaryzacji i Analiz Obiektów Inżynierskich. Jest ono elementem sieci nowoczesnych laboratoriów naukowo-technicznych tworzonych w ramach projektu pn. “Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie pozwolił na istotne unowocześnienie zaplecza badawczego Katedry oraz znacznie rozszerzenie oferty badawczej.

Laboratorium stanowi regionalne zaplecze badawcze z zakresu geomatyki i GIS. Przewidywana jest współpraca z jednostkami naukowymi i gospodarczymi, których problematyka badawcza wymaga skorzystania z narzędzi i systemów geomatyki. Zakres współpracy dotyczyć może pozyskiwania danych przestrzennych dla obiektów badań prowadzonych przez te jednostki oraz przeprowadzania złożonych analiz przestrzenno-atrybutowych baz danych.

Efektami prowadzanych w laboratorium badań zainteresowane mogą być przedsiębiorstwa i instytucje infrastruktury technicznej oraz jednostki administracji samorządowej i publicznej, które zajmują się zarządzaniem obiektami przestrzeni oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Przedsiębiorstwa, które skorzystają z wyników badań prowadzonych w laboratorium będą miały szansę na podniesienie sprawności zarządzania poprzez np. szybki dostęp do informacji o obiektach, skrócenie czasu podejmowania decyzji, możliwość monitorowania działania obiektów, identyfikacji awarii i oceny ich skutków oraz przeprowadzania analiz przestrzennych i symulacji w oparciu o przestrzenne bazy danych GIS.

Zestaw GPS RTK: TOPCON GR-5

Dwa wysokiej klasy odbiorniki z kontrolerami
Praca z systemami satelitarnymi: GPS, GLONASS i GALILEO
216 kanałów
Pomiary kodowo-fazowe
Częstotliwość pomiaru do 100 Hz
Wbudowane modemy radiowy i GSM/GPRS
Współdziałanie z siecią ASG-EUPOS, TPI-NET i z własną stacją bazową

Precyzyjne odbiorniki GNSS dla systemów GIS

Javad Triumph V.S. GPS, GLONASS, GALILEO, SBAS , poprawki RTK, 216 kanałów, 2 modemy GSM/GPRS, 2 kamery, Wi-Fi

.

Topcon GRS-1 GPS, GLONASS, poprawki RTK, Częstotliwość pomiaru do 100 Hz, 72 kanały, modem GSM/GPRS, kamera, Wi-Fi

Zmotoryzowana stacja laserowa Leica TDRA6000

Precyzja pomiaru współrzędnych do 0.2 mm, Pomiar 3D dużych obiektów (o gabarytach do 600m), Pomiar na pryzmaty pomiarowe, folię odblaskową oraz w trybie bezreflektorowym, Oprogramowanie metrologiczne PolyWorks 12