KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-769 Bydgoszcz

Nr tel. +(48 52) 374-99-60

http://inzynieriasrodowiska.utp.edu.pl/

Kierownik Katedry: dr inż. Magdalena Nakielska

Imię i NazwiskoPokójKontaktInformacje dodatkowe
dr inż.
Magdalena Nakielska
adiunkt
I 049tel: 52 374-99-66
Magdalena.Nakielska@utp.edu.pl
Konsultacje
Wtorek 11-12
Piątek 16-17
prof. dr hab. inż.
Janusz Bujak
profesor
I 029tel. 52 374-99-59
Janusz.Bujak@utp.edu.pl
Konsultacje
dr inż.
Mariusz Kryża
adiunkt
I 048Mariusz.Kryza@utp.edu.plKonsultacje
Wtorek 8-10
dr inż.
Krzysztof Napieraj
adiunkt
ul. Sucha, bud. 13.1 / Pok. 13tel. 52 340-84-93
Krzysztof.Napieraj@utp.edu.pl
Konsultacje
Wtorek 8-9:45
dr inż.
Ryszard Okoński
adiunkt
I 029tel. 52 374-99-59
rysoko@utp.edu.pl
Konsultacje
Wtorek 12-14
dr inż.
Rafał Pasela
adiunkt
I 028tel. 52 374-99-36
Rafal.Pasela@utp.edu.pl
Konsultacje
Wotrek 8-10
dr inż.
Marzenna Wiśniewska
adiunkt
ul. Sucha, bud. 13.1 / Pok. 3tel. 52 340-83-86
Marzenna.Wisniewska@utp.edu.pl
Konsultacje
Wtorek 12-13
Czwartek 14-15
dr
Jolanta Cichowska
adiunkt
I 030tel. 52 340-82-61
Jolanta.Cichowska@utp.edu.pl
Konsultacje
Poniedziałek 12-14
dr
Marcin Gorączko
adiunkt
I 028tel. 52 374-99-59
gorgon@utp.edu.pl
Konsultacje
dr
Marek Ramczyk
adiunkt
I 030tel. 52 340-82-61
Marek.Ramczyk@utp.edu.pl
Biogram
Konsultacje
Wtorek 11-12:30
dr inż.
Jacek Cieściński
adiunkt
Sobota 11:30-12:30
Niedziela 11:30-12:30
dr inż.
Grażyna Totczyk
adiunkt
Niedziela 15-16
mgr inż.
Jerzy Ciechalski
asystent
ul. Sucha, bud. 13.1 / Pok. 7tel. 52 340-80-31
Jerzy.Ciechalski@utp.edu.pl
Konsultacje
mgr inż.
Agnieszka Cendrowska-Kociuga
asystent
Sobota zjazdowa 18:30-19:30
mgr inż.
Ryszard Dąbkowski

starszy specjalista
ul. Sucha, bud. 13.1 / Pok. 5tel. 52 340-84-61
Ryszard.Dabkowski@utp.edu.pl
mgr inż.
Benedykt Kowalewski

starszy specjalista
ul. Sucha, bud. 13.1 / Pok. 16tel. 52 340-83-71
Benedykt.Kowalewski@utp.edu.pl
inż.
Goszczyk-Kwiecień Jolanta

referent
I 049tel. 52 374-99-60
Jolanta.Goszczyk-Kwiecien@utp.edu.pl
Lucyna Lang
starszy technik
ul. Sucha, bud. 13.1 / Pok. 18tel. 52 340-84-26, 52 340-84-40
Lucyna.Lang@utp.edu.pl

Oferta badawcza

 • badanie efektywności i niezawodności systemów grzewczych i wentylacyjnych,
 • wykorzystanie osadów ściekowych w procesie współspalania z biomasą,
 • odnawialne źródła energii (OZE),
 • prognozowanie zużycia wody w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz   obiektach użyteczności publicznej,
 • analiza strat wody w systemach wodociągowych,
 • ocena niezawodności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenach zurbanizowanych,
 • pomiary i obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne,
 • badania komór rozprężnych między kanałami ciśnieniowymi a grawitacyjnymi, projektowanie wyciągów gazów za pomocą urządzeń hydraulicznych,
 • badania przyczyn, przebiegu i skutków ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych,
 • modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej,
 • optymalizacja projektowania i analiza działania sieci kanalizacji deszczowej przy wykorzystaniu modelowania komputerowego,
 • ekspertyzy w zakresie skuteczności instrumentów ekonomicznych, finansowych i administracyjno-prawnych w przedsięwzięciach inżynierii środowiska,
 • optymalizacja źródeł finansowania przedsięwzięć inżynierii środowiska,
 • opracowanie biznes planów i studiów wykonalności inwestycji inżynierii środowiska;
 • scenariusze zarządzania systemami inżynierskimi.
 • badania fykologiczne- analizy mikroskopowe, oznaczenie fito i zooplanktonu, określenie trofii i stopnia zeutrofizowania ekosystemów wodnych,
 • analizy hydrobiologiczne z zakresu obowiązującego monitoringu wód ( skład gatunkowy fitoplanktonu i fitobentosu, biomasa, chlorofil-a i pozostałe),
 • analiza makro i mikroskopowa osadu czynnego  i błon biologicznych z oczyszczalni ścieków,
 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych w próbkach środowiskowych,  oczyszczalniach ścieków różnego typu, materiałach budowlanych itp.,
 • wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko,
 • opracowywanie prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • opracowywanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
 • opracowywanie prognoz wpływu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko,
 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych i zintegrowanych.