Kolegium Wydziałowe

Dziekan WBAiIŚ

dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. uczelni

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa i Transport”

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej „Sztuki plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki”

dr hab. Katarzyna Tretyn-Zečević, prof. uczelni

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Architektura

dr inż. arch. Małgorzata Kaus

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Architektura wnętrz

prof. dr hab. Remigiusz Grochal

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Budownictwo

dr inż. Anna Kaczmarek

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Geodezja i kartografia

dr inż. Jacek Sztubecki

Przewodniczący Rady Programowej kierunku Inżynieria środowiska

prof. dr hab. inż. Janusz Bujak

Kierownik komórki organizacyjnej wydziału, której zadaniem jest obsługa administracyjna wydziału

Małgorzata Tomaszewska

Przedstawiciel samorządu studenckiego

Jakub Obszański