LABORATORIUM BADAWCZO-DOŚWIADCZALNE

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Kierownik: mgr inż. Błażej Płomiński

Imię i NazwiskoPokójKontaktInformacje dodatkowe
mgr inż.
Błażej Płomiński
H D002 (hala badawcza)tel. 52 340-87-13
Blazej.Plominski@utp.edu.pl
mgr inż.
Justyna Milik
H D102 (hala badawcza)tel. 52 374-87-69
Julita.Milik@utp.edu.pl
lic.
Emilia Tamborska
H D003
(hala badawcza)
tel. 52 340-87-79
Emilia.Tamborska@utp.edu.pl
Przemysław TamborskiH D002 (hala badawcza)tel. 52 340-87-13
Przemyslaw.Tamborski@utp.edu.pl

Charakterystyka

Laboratorium Badawczo-Doświadczalne Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska wykonuje podstawowe i specjalistyczne badania według obowiązujących norm, a przedmiotem tych badań są mieszanki betonowe, stwardniały beton, elementy prefabrykowane, kruszywa oraz grunty. Kadra stanowi dynamiczny, sprawnie działający zespół.

Problematyka naukowo-badawcza

 • Oznaczenia wytrzymałości materiałów,
 • Badania cech technicznych materiałów budowlanych,
 • Prefabrykacja konstrukcji betonowych,
 • Konstrukcje stalowe,
 • Badanie parametrów geotechnicznych gruntów i masywów gruntowych,
 • Mechanika gruntów ekspansywnych, badanie i analiza geotechniczna podłoży ekspansywnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian właściwości fizycznych i mechanicznych iłów, zachodzących pod wpływem zewnętrznych wymuszeń, tj. obciążeń, czynników klimatycznych,
 • Ocena podłoży budowlanych pracujących w zmiennych warunkach termicznych (przemarzanie),
 • Badanie zmian nośności oraz stateczności budynków i konstrukcji inżynierskich posadowionych na iłach pod wpływem procesów antropogenicznych i zjawisk środowiskowych,
 • Projektowanie właściwości mechanicznych i stabilizacja gruntów iłowych na podstawie szczegółowej identyfikacji mineralogicznej w inżynierii geotechnicznej.

Oferta laboratorium

Badania cech fizycznych i mechanicznych materiałów budowlanych, tj.:

 • Cementu (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, konsystencja normowa, oznaczenie czasów wiązania, gęstość, gęstość nasypowa, wodożądność, skurcz stwardniałych zaczynów cementowych i zapraw przy zmiennej wilgotności,),
 • Kruszywa (oznaczenia składu ziarnowego, wilgotności, nasiąkliwości, zawartości zanieczyszczeń organicznych, gęstości, gęstości nasypowej, odporności na rozdrobnienie [Los Angeles], mrozoodporności),
 • Betonu (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, nasiąkliwość, gęstość, wodoszczelność – przepuszczalność wody przez beton, głębokość penetracji wody pod ciśnieniem, mrozoodporność zwykła, ścieralność metodą tarczy Boehm’ego, skurcz),
 • Świeżych mieszanek betonowych (konsystencja [metodami: Ve-Be, opadu stożka lub stolika rozpływowego], gęstość, zawartość powietrza metodą ciśnieniową),
 • Kontrola jakości materiałów drogowych typu kostka brukowa, płyta brukowa, krawężnik itp. (wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, odporność na zamrażanie/rozmrażanie – również przy udziale soli, ścieralność metodą tarczy Boehm’ego),
 • Stali budowlanej (wytrzymałość, odporność na obciążenia cykliczne, własności zmęczeniowe, przyczepność do betonu)
 • Ceramiki (odporność na pękanie, gęstość, nasiąkliwość, przesiąkliwość)

– Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych w warunkach normowych,

– Ocena jakości materiałów budowlanych w oparciu o normy europejskie,

– Optymalizacja składów zapraw i badania nowych technologii receptur mieszanek betonowych, stosowanych do nawierzchni drogowych i konstrukcji budowlanych,

– Badania doświadczalne według indywidualnych projektów,

– Obsługa laboratoryjna wytwórni betonu,

– Kontrola mieszanki betonowej i betonu w trakcie prac betonowych na budowie,

– Opracowanie lub weryfikacja receptur mieszanek betonowych,

– Badania nieniszczące (sklerometryczne) wyrobów i konstrukcji betonowych oraz żelbetowych,

– Badania tensometryczne elementów i konstrukcji budowlanych,

– Określanie właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów,

– Projektowanie posadowień, ścian oporowych, nasypów,

– Ocena stateczności skarp i zboczy,

– Geotechniczne problemy posadowienia konstrukcji na podłożu ekspansywnym,

– Analizy wpływu czynników klimatycznych na nośność gruntów bardzo spoistych,

– Badanie stanu skażenia gruntów i jego wpływu na właściwości geotechniczne,

– Badanie gruntów i wód podziemnych dla ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,

– Zastosowanie rozwiązań geotechnicznych w ochronie środowiska,

– Opracowanie opinii i dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia obiektów oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich,

– Ekspertyzy i oceny geotechniczne,

– Pomiar i ocena deformacji geometrycznej obiektów budowlanych,

– Pomiar i ocena rozprzestrzeniania się hałasu komunikacyjnego w środowisku,

– Analiza ryzyka pracy na stanowiskach roboczych w budownictwie,

– Projektowanie technologii i organizacji budowy,

– Badanie innowacyjności procesów budowlanych,

– Badanie możliwości pozyskiwania i przetwarzania budowlanych materiałów odpadowych (recykling materiałów budowlanych),

– Badanie możliwości zastosowań przetwarzanych materiałów budowlanych do budowy dróg i obiektów kubaturowych,

– Prowadzenie szkoleń w zakresie nowych technologii budownictwa drogowego i aktualnych wymogów prawnych dotyczących procedur inwestycyjnych (m.in. pozyskiwania decyzji środowiskowych),

– Projektowanie i zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w inżynierii budowlanej.